جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 فسیل فیلمیران ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 26 189 5,997,769 2,584,758,282,903
2 شهر هرت پارسا فیلم ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 1,445,220 608,890,453,050
3 سه کام حبس خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 22 157 417,365 196,814,190,000
4 آهنگ دو نفره فیلمیران ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 22 155 450,866 192,078,155,000
5 کت چرمی شهر فرنگ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 308,182 143,025,297,250
6 نارگیل 2 فیلمیران ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 243,826 94,274,482,500
7 عروسی مردم فیلمیران ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 200,210 85,012,595,000
8 مصلحت بهمن سبز ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 185,235 72,027,140,000
9 بی مادر بهمن سبز ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 115,753 49,691,965,000
10 آخرین تولد فیلمیران ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 78,738 35,879,775,000
11 نگهبان شب فیلمیران ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 55,440 23,755,095,000
12 ستاره بازی فیلمیران ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 4 29 44,288 20,293,360,000
13 تصور خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 106 37,194 17,048,765,000
14 شهرک فیلم ایران ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 11 78 30,479 12,848,760,000
15 بعد از رفتن شهر فرنگ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ 5 36 17,605 8,573,750,000
16 دست انداز خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 17,805 8,248,480,000
17 پرونده باز است خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 11 78 13,288 5,749,660,000
18 ستون 14 نیمروز فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 8,785 3,954,825,000
19 میان صخره ها کویر فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 43 590 265,750,000
20 هولیا . ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 0 0 368 210,500,000
21 شماره 10 . ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 0 0 3 1,200,000