جدول فروش هفتگی

جدول فروش هفتگی

آمار فروش چهارشنبه ها بروز می گردد:

رتبه

فیلم

هفته

تعداد سینما

فروش هفتگی (تومان)

فروش کل تا هفته گذشته